Uwaga w związku z sytuacją epidemiologiczna COVID-19 od dnia 16 marca 2020 nie przyjmujemy nowych uczestników Programu Odnowy Komórkowej. Klienci którzy wykupili program wcześniej mają możliwość jego realizacji do 30 czerwca 2020 w naszych placówkach oraz od 1 lipca 2020 w placówkach partnerskich oraz podczas konsultacji telefonicznych.


REGULAMIN PROGRAMU ODNOWY KOMÓRKOWEJ

(dalej „Regulamin”)§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem programu o nazwie „Programu Odnowy Komórkowej”, zwanej dalej „Programem”, jest firma NETSOL Adam Bańkowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banderii 4 lok. 362 , NIP: 118-034-36-98. zwana dalej „Organizatorem”.


2.Czas trwania Programu jest bezterminowy począwszy od 1 lipca 2017 r.


3.Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych gabinetach Organizatora.§2

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROGRAMU


1. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich korzystających z Programu jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

3.Uczestnik może wziąć udział w Programie wielokrotnie.


4. W celu wzięcia udziału w Programie Uczestnik powinien w czasie trwania Programu:

- zgłosić chęć udziału w Programu wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.profilzdrowia.pl lub zgłosić się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.profilzdrowia.pl lub zgłosić się do udziału bezpośrednio w gabinecie Organizatora.

- umawiać się na poszczególne wizyty z określeniem dokładnej daty i godziny wizyty wraz z adresem placówki i numerem gabinetu.

- odbywać wizyty w wyznaczonym terminie.


5. Uczestnikowi przysługuje prawo do przystąpienia do Programu i odbycia pierwszej wizyty jeżeli dokona całkowitej opłaty za Program nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej wizyty w ramach Programu.


6. Cena Programu wynosi 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) i obejmuje trzy wizyty w odstępach miesięcznych, których zakres określony jest w §2 punkt 8 niniejszego regulaminu oraz prawo do konsultacji telefonicznych i mailowych okresach pomiędzy wizytami oraz okresie po ukończeniu Programu do czasu następnej wizyty.


7. Organizator ma prawo do stosowania zniżek (upustów) od ceny Programu określonej w punkcie powyżej poprzez stosowanie promocji, których warunki określone są w odrębnych regulaminach.


8. Szczegółowy zakres poszczególnych wizyt przedstawiony jest w tabeli poniżej:tó

I wizyta ( Biomedycyna – oczyszczanie organizmu )

ZAPEWNIAMY

KORZYŚCI

- Kompleksowy test organizmu

– ponad 600 parametrów organizmu min:

- Stan wszystkich organów i układów

- Toksyny, złogi, patogeny, pasożyty

- Nietolerancje pokarmowe·

- Konsultacja specjalisty·

- Zalecenia żywieniowe

· Oczyszczenie organizmu ze złogów

· Oczyszczenie z toksyn, pasożytów, metali ciężkich i obciążeń chemicznych

· Odkwaszenie organizmu i przywrócenie równowagi pH

· Harmonizowanie metabolizmu i regulacja wagi

II wizyta ( Dietetyka – odżywianie komórkowe i optymalizacja wagi )

ZAPEWNIAMY

KORZYŚCI

· Kompleksowy test kontrolny organizmu min:

niedobory witamin,

minerałów,

aminokwasów i koenzymów

· Konsultacja specjalisty

· Zalecenia żywieniowe

· Odżywienie organizmu na poziomie komórkowym

· Poprawa metabolizmu

· Wzrost energii życiowej

· Większa witalność i dobre samopoczucie

III wizyta ( Dietetyka – odżywianie komórkowe i optymalizacja wagi )

ZAPEWNIAMY

KORZYŚCI

· Kompleksowy test kontrolny organizmu

· Konsultacja specjalisty

· Zalecenia żywieniowe

· Osiągniecie optymalnej wagi

· Poprawa jakości parametrów zdrowia

· Stworzenie profilu immunologicznego

9. Każdorazowo na wizycie po zakończeniu konsultacji i pomiarów w ramach Programu Uczestnik dostaje kartę z zapisanymi wynikami pomiarów, danymi z wywiadu z Uczestnikiem oraz zaleceniami i uwagami prowadzącego.


10. Na karcie wizyty zawarte są również wszelkie informacje dotyczące działalności Organizatora, w tym informacje dotyczące przebiegu “Programu Odnowy Komórkowej” oraz ramy prawne i zastrzeżenia dotyczące pomiarów oraz wizyty.


11. Uczestnik ma prawo zasięgnąć dodatkowych konsultacji telefonicznych w związku z przebiegiem Programu i wynikami wizyt pod numerem infolinii wskazanej na karcie wizyty w ciągu trwania całego Programu i po jego zakończeniu do czasu następnej wizyty .


12. Uczestnikowi, który ukończył Program przysługuje zniżka na pojedyncze Konsultacje Dietetyczne w wysokości 62,5% ceny pojedynczej Konsultacji Dietetycznej określonej w cenniku Organizatora w ciągu 12 miesięcy od ukończenia Programu.§3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w gabinetach Organizatora, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora lub drogą mailową na adres reklamacje@profilzdrowia.pl


2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu Programu i pełny zwrot wpłaconej kwoty za Program bez konieczności podania przyczyny, jeżeli zgłosi reklamację najpóźniej w dniu wyznaczonej pierwszej wizyty w ramach Programu.


3. Jeżeli Uczestnik wykorzystał już część wizyt w ramach Programu, a chce zrezygnować z następnych wizyt to ma prawo do zwrotu proporcjonalnej części opłat za niewykorzystane wizyty bez konieczności podania przyczyny, jeżeli zgłosi reklamację najpóźniej w ciągu 30 dni od ostatniej odbytej wizyty w ramach Programu.


4. Jeżeli Uczestnik zakupił produkty na wizytach w ramach Programu, a chce je zwrócić to ma prawo do odstąpienia od zakupu produktów i pełny zwrot wpłaconej kwoty za zakupione produkty bez konieczności podania przyczyny, jeżeli zgłosi reklamację najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakupu i zwróci produkty w stanie nienaruszonym.


5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia.


7. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą mailową lub w przypadku braku adresu email listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.


8. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w gabinetach Organizatora, w których odbywają się wizyty w ramach Programu.


2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu lub wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zakończenie programu i zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych wcześniej przez Uczestników.


3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.


5.  W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.